I am a very slow walker. Will gita run into me?

No, gita won’t run into you. If you slow down, gita slows down; if you speed up, gita speeds up.